Blog

CoachWise™ to coś więcej niż sposób prowadzenia coachingu

29 czerwiec 2021

Coachwise - warsztaty | szkolenia | coaching

CoachWise™  to całościowa metodyka pozwalająca na prowadzenie skutecznych interakcji o charakterze rozwojowym. Wielowymiarowa, ale jednocześnie na tyle uporządkowana i uniwersalna, aby dawać się zastosować w obszarze przywództwa, facylitacji zmian, wspierania rozwoju indywidualnego, zespołowego i organizacyjnego.

Jako metoda coachingu opisuje nie tylko strategię działania coacha, ale także kształcenia, doskonalenia i rozwijania zrównoważonego podejścia do praktyki.

Istota CoachWise™ w dużej mierze zawarta jest w nazwie wskazującej, że każdy z aspektów coachingu powinien być realizowany w sposób „wise”, a więc mądrze, roztropnie.

CoachWise™ jako mądra metoda

Stworzona w odpowiedzi na potrzeby biznesu i rozwoju pracowników metoda CoachWise™ mądrze łączy w sobie naukowość i praktyczność, wpisując się w formułę coachingu koaktywnego. Z jednej strony odnosi się do kilku nurtów psychologii, a z drugiej jest wyraźnie inspirowana dorobkiem socjologii interakcji.

Takie połączenie łatwo dostrzec można w Modelu CoachWise™, który opisuje i obejmuje cztery aspekty współpracy z klientem:

 • Przebieg procesu coachingu ujęty jest Mapą CoachWise™, która określa pięć kluczowych etapów procesu, zarówno na poziomie sesji, jak i całego programu. Za sprawą Mapy (Struktury) prowadzony coaching staje się projektem, w którym poszczególne działania dopasowane są do miejsca i sytuacji w procesie;
 • Zasady wskazujące postawę coacha wobec klienta oraz założenia co do sposobu współpracy, przy czym wyróżniający CoachWise™ jest specyficzny rodzaj partnerstwa – otwartego, ale jednocześnie wymagającego – oraz nacisk na elastyczność i umiejętność improwizowania;
 • Umiejętności – opisane i gruntownie uczone, wśród których CoachWise™ charakteryzuje rozbudowane i odważne stosowanie odzwierciedlania, które dla klienta ma być zarówno wspierające, reflektujące, jak i wymagające;
 • Kontekst, w jakim działa klient, określany pojęciem Pola. Metoda CoachWise™ ujmuje klienta holistycznie, wraz z wewnętrznym i zewnętrznym otoczeniem. Uwzględnienie w coachingu Pola i praca z nim jest kluczem do faktycznego, dopasowanego do okoliczności, wspomagania zmiany i rozwoju.


CoachWise™ jako mądre podejście

Metoda CoachWise™ cechuje się dużym zrównoważeniem, które osiągane jest na kilka sposobów.
Po pierwsze – poprzez skoncentrowanie na kliencie, a zarazem gotowość do działania w ramach celów biznesowych.
Po drugie – poprzez połączenie pracy analitycznej umożliwiającej rozumienie świata zewnętrznego klienta z głęboką pracą emocjonalną towarzyszącą jego wewnętrznym przemianom.
Po trzecie – przez połączenie szczegółowej metodyki pracy z otwarciem na intuicję i elastyczne tworzenie we współpracy z klientem. Po czwarte –  duże znaczenie ma zrównoważona rola coacha, wspierającego i celebrującego postępy klienta, ale jednocześnie stawiającego realne wyzwania.


CoachWise™ jako mądry coach

Coachowie pracujący metodą CoachWise™ wyróżniają się trzema kluczowymi cechami:

 • Odwagą, potrafiąc podejmować wyzwania i jednocześnie stawiać je klientowi, podążając za klientem i wpierając go niezależnie od kierunku, który obierze;
 • Samoświadomością, wglądem we własne emocje, doświadczenia i zasoby, rozróżniając swoje dążenia i potrafiąc skupiać się na dążeniach klienta;
 • Świadomością wpływu, rozumieniem mechanizmu coachingu i wszelkich stosowanych technik. Dostrzeganiem specyfiki poszczególnych oddziaływań i pełną odpowiedzialnością za swoje działania.

Mądry coach CoachWise™ potrafi budować relacje oparte na wewnętrznym przywództwie, prowadzić skuteczne interakcje, wspomagać i wzbudzać refleksję, doceniać i stawiać wyzwania w sposób zrównoważony, elastyczny i zarazem uporządkowany metodycznie.


CoachWise™ jako mądre kształcenie

Edukacja w programach CoachWise™ obejmuje warsztaty stacjonarne i zdalne, interwizje, praktykę, superwizje, możliwość kontaktu z mentor coachami oraz konieczność poddawania się weryfikacji w trakcie procesu uczenia. Ponadto coachowie przechodzą trening stawiania celów zgodnie z wymaganiami organizacji biznesowych.

Program kształcenia posiada najwyższą akredytację ACTP, a szkoła dostała prawo do egzaminowania w imieniu ICF-u na poziomie PCC.

Edukacja podzielona jest na 4 poziomy. Rozpoczyna się od kursu CoachWise Coaching Essentials™, który uczy rozumienia coachingu i coachingowego podejścia w dowolnie pełnionej roli jako trener, manager czy lider. Kolejny poziom CoachWise Coaching Advanced™ przygotowuje do samodzielnego prowadzenia coachingu zarówno biznesowego, jak i jego modyfikacji w ramach swojej pełnionej roli oraz daje merytoryczne podstawy ubiegania się o akredytację ACC. Program CoachWise Coaching Equipped™ to dopełnienie kompetencji coacha na poziomie ACC ICF oraz przygotowanie do prowadzenia programów coachingowych dla organizacji/biznesu. Ostatni poziom kształcenia CoachWise Coaching Proficiency™ skierowany jest do doświadczonych coachów przygotowujących się do akredytacji PCC ICF. Edukacja CoachWise™ podlega ciągłemu doskonaleniu i zmianom, aby lepiej odpowiadać na potrzeby kształcenia profesjonalnych coachów.


Mądre podejście do metody
 stosowanej przez wykwalifikowanych i mądrych coachów, przynosi swoje wymierne efekty. Na świecie trenerzy i coachowie CoachWise™ pracują w Anglii, USA, Francji, Szwecji, Szwajcarii oraz we Włoszech.  Dotychczas programy ukończyło ponad 5000 osób.

Kształcenie CoachWise™ jest wykorzystywane do przygotowania etatowych coachów wewnętrznych oraz menadżerów do roli coacha. Programy takie realizowane były między innymi dla BSH, banku Santander, BPH, BGŻ, Polkomtel S.A., Sandoz Polska, RWE Polska, Aviva, Generali, Kraft Foods, MetLife Amplico, Dovista oraz wielu innych firm.

Metodyka CoachWise™ jest wykorzystywana zarówno do coachingu indywidualnego, jak i grupowego zespołów zarządczych, wdrażany jest coachingowy styl zarządzania, prowadzone są projekty facylitacji zmian organizacyjnych .


Mądra strategia wdrażania i stosowania metodyki CoachWise™
 umacnia jej pozycję pośród szkół i podejść akredytowanych w ICF. Jednocześnie zobowiązuje do ciągłego doskonalenia, łącząc stabilność wypracowanych rozwiązań z dynamiką zmian i poszukiwania dróg dalszego rozwoju  w Polsce i na świecie.

POZIOM 1:
Program COACHWISE COACHING ESSENTIALS™ (ICF ACC)
 • Nauka fundamentalnych umiejętności i narzędzi coachingowych wzbogacających warsztat menedżera, konsultanta, coacha oraz dających podstawy do profesjonalnego prowadzenia pojedynczych rozmów rozwojowych/sesji coachingowych.
 • Praktyczne wprowadzenie do stosowania coachingu w obecnie pełnionej roli zawodowej w oparciu o metodykę i strukturę Modelu CoachWise™.
 • Pierwszy krok w kierunku przygotowania do międzynarodowej akredytacji coachów na pierwszym poziomie certyfikacji ICF ACC.
 • Łącznie 21h szkoleniowych posiadających akredytację ICF CCE.
POZIOM 2:
Program COACHWISE COACHING ADVANCED™ (ICF ACC)
 • Zaawansowane wyposażenie do stosowania umiejętności i narzędzi coachingowych w roli menedżera, konsultanta, coacha.
 • Praktyczne wprowadzenie do samodzielnej realizacji procesów rozwojowych/coachingowych.
 • Kompleksowe przygotowanie do międzynarodowej akredytacji coachów na pierwszym poziomie certyfikacji ICF ACC.
 • Łącznie 60h szkoleniowych, w tym 12h mentor coachingu, posiadających akredytację ICF ACSTH.
POZIOM 3:
Program COACHWISE COACHING EQUIPPED™ (ICF ACC lub PCC)
 • Pełne wyposażenie do profesjonalnego pełnienia roli coacha oraz świadomego prowadzenia procesów rozwojowych w realiach biznesowych.
 • Program doskonalący warsztat coacha, wsparty know – how z obszaru planowania i zarządzania procesami coachingowymi.
 • Łącznie 42h szkoleniowe, w tym 7h mentor coachingu grupowego, posiadających akredytację ICF CCE.
POZIOM 4:
Program COACHWISE COACHING PROFICIENCY™ (ICF PCC)
 • Doskonalenie i wzmocnienie własnego stylu coachingowego dla doświadczonych coachów z praktyką zawodową ponad 150h.
 • Zaawansowane wyposażenie do międzynarodowej akredytacji na drugim poziomie certyfikacji  ICF PCC zakończone akredytowanym egzaminem równoznacznym z egzaminem ICF na poziomie PCC.
 • Łącznie 72h szkoleniowe, w tym 11h mentor coachingu, posiadających akredytację ICF ACTP.

Zespół CoachWise™

Photo credit: pexels

Jeśli podobał Ci się artykuł udostępnij go: