Kodeks etyczny ICF

Część Pierwsza: Definicja coachingu


Ustęp 1: Definicje

Coaching to partnerska relacja z klientami oparta na prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje klientów do osiągania i wykorzystania najwyższego osobistego i zawodowego potencjału.
Profesjonalna relacja coachingowa to relacja oparta na umowie lub kontrakcie, które określają odpowiedzialność i obowiązki każdej ze stron.
Profesjonalny coach ICF-u zgadza się stosować w praktyce Kluczowe Kompetencje Coachingowe określone przez ICF i zobowiązuje się do przestrzegania zapisów Kodeksu Etycznego ICF-u.
Jasne sprecyzowanie ról w relacji coachingowej bardzo często wymaga dokonania rozróżnienia pomiędzy osobą klienta a sponsora. W większości przypadków klient i sponsor to ta sama osoba, którą określa się mianem klienta.
W sytuacjach, gdy powyższe nie ma zastosowania International Coach Federation podaje następujące definicje:

Klient to osoba(y) coachowana(e)
Sponsor to osoba prawna lub fizyczna (jak również jej przedstawiciele), która ponosi koszty dostarczenia usług coachingowych i/lub zapewnia dostarczenie usług coachingowych.
Niezależnie od uwarunkowań poszczególnych przypadków, wszystkie umowy coachingowe i kontrakty coachingowe powinny jasno określać prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność zarówno klienta, jak i sponsora jeśli nie jest to jedna i ta sama osoba.


Część Druga: Standardy Etycznego Postępowania ICF


Preambuła: profesjonalni Coachowie ICF-u dążą do tego, by ich postępowanie pozytywnie wpływało na wizerunek profesji coachingowej, szanują różne podejścia do coachingu oraz uznają, że obowiązują ich odpowiednie przepisy prawa i regulacje.

Ustęp 1: Ogólne zasady dotyczące profesjonalnego postępowania

Jako coach:

Nie będę świadomie wygłaszać żadnych publicznych oświadczeń, które zawierają nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd treści dotyczące usług, jakie oferuję jako coach. Ponadto nie będę zamieszczać fałszywych informacji w jakichkolwiek materiałach pisemnych dotyczących profesji coachingowej, moich uprawnień lub ICF.
Będę przekazywać prawdziwe informacje dotyczące moich kwalifikacjach, wiedzy, doświadczenia, certyfikatów i uprawnień ICF w obszarze coachingu.
Będę uznawać i szanować wysiłki i wkład innych osób w rozwój coachingu i nie będę przedstawiać ich jako własnych. Oświadczam, iż rozumiem, że naruszenie zapisu tego punktu może skutkować podjęciem przez stronę trzecią w stosunku do mnie środków prawnych.
Zawsze będę się starać dostrzegać takie aspekty relacji interpersonalnych, które mogą mieć negatywny wpływ na moją pracę coachingową i profesjonalne relacje coachingowe lub stać z nimi w konflikcie. Jeśli okoliczności będą tego wymagały, niezwłocznie poszukam profesjonalnej pomocy i ustalę, jakie działania należy podjąć, w tej sytuacji, włączając w to działania, które mogą doprowadzić do zawieszenia lub zakończenia mojej relacji coachingowej lub relacji coachingowych.
Podczas wykonywania czynności coachingowych związanych ze szkoleniami, mentoringiem i superwizją będę stosować się do zapisów Kodeksu Etycznego ICF. Wszelkie prowadzone przeze mnie badania będę realizować i raportować w sposób kompetentny i uczciwy, postępując zgodnie z przyjętymi standardami prac naukowych. Moje badania będą prowadzone po uzyskaniu niezbędnej zgody lub pozwolenia od osób w nie zaangażowanych, z zastosowaniem metod, które będą w wystarczającym stopniu chronić uczestników przed ewentualnymi szkodami. Wszystkie działania związane z badaniami będą wykonywane zgodnie z przepisami kraju, w którym będą prowadzone.
Dokumentację prac wykonanych w ramach prowadzonej przeze mnie praktyki coachingowej będę prowadzić, przechowywać i usuwać zgodnie z zasadami poufności i bezpieczeństwa przestrzegając wszystkich mających zastosowanie przepisów i umów.
Z danych kontaktowych (adresy e-mail, numery telefonów, itp.) członków stowarzyszenia ICF będę korzystać jedynie w taki sposób i w takim zakresie, w jakim upoważnia mnie do tego stowarzyszenie ICF.
 

Ustęp 2: Konflikt interesów

Jako coach:

Będę się starać unikać konfliktu interesów lub potencjalnego konfliktu interesów i otwarcie informować o takim konflikcie. W przypadku pojawienia się konfliktu interesów zaproponuję, że wycofam się z działalności, jeśli mogłaby ona być przyczyną konfliktu.
Ujawnię klientowi lub jego sponsorowi informacje o całym przewidywanym wynagrodzeniu, które mogę otrzymać od osób trzecich, jeśli skieruję do nich klienta lub jeśli klient poleci mnie tym osobom.
Będę świadczyć usługi w zamian za inne usługi, towary lub inne wynagrodzenie o charakterze niepieniężnym tylko wtedy, gdy nie wpłynie to negatywnie na relację coachingową.
Nie przyjmę świadomie osobistej, zawodowej lub finansowej korzyści wynikającej z relacji coach-klient, poza taką formą wynagrodzenia, jaka została ustalona w umowie lub kontrakcie.
     


Ustęp 3: Zasady postępowania w relacjach z klientami

Jako coach:

Nie będę celowo wprowadzać klienta lub sponsora w błąd, ani podawać im nieprawdziwych informacji dotyczących tego, co uzyskają ode mnie jako coacha w procesie coachingowym.
Nie będę udzielać moim obecnym, ani przyszłym klientom lub sponsorom informacji lub rad, jeśli wiem lub wierzę, że są one fałszywe lub mogą wprowadzać w błąd.
Będę tworzyć jasne umowy lub kontrakty z klientami i sponsorami oraz przestrzegać zapisów wszystkich umów lub kontraktów zawartych w ramach profesjonalnych relacji coachingowych.
Przed pierwszą sesją lub w trakcie jej trwania dokładnie wyjaśnię mojemu klientowi i sponsorowi (sponsorom) oraz dopilnuję, by zrozumieli, istotę coachingu, kwestie poufności informacji oraz ustalenia finansowe i inne warunki umowy coachingowej lub kontraktu coachingowego.
Będę odpowiedzialny/a za wyznaczanie jasnych i kulturowo dopuszczalnych granic dotyczących kontaktu fizycznego z klientami i sponsorami.
Nie będę wchodzić w intymne relacje seksualne z moimi klientami lub sponsorami.
Będę szanować prawo klienta do zakończenia relacji coachingowej w dowolnym momencie procesu coachingowego zgodnie z zapisami umowy coachingowej lub kontraktu coachingowego. Będę zwracać uwagę na oznaki i wskazówki świadczące o tym, że relacja coachingowa nie przynosi już korzyści mojemu klientowi.
Jeżeli będę przekonany/a, że usługi innego coacha lub inny zasób przyniosą klientowi większe korzyści, zachęcę go do wprowadzenia zmian.
Będę sugerować klientowi skorzystanie z usług innych specjalistów, jeśli uznam, że jest to zalecane lub konieczne.
 

Ustęp 4: Poufność

Jako coach:

Będę przestrzegać poufności informacji pochodzących od wszystkich moich klientów i sponsorów, a przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji osobom trzecim zawrę z klientem umowę lub kontrakt na ujawnianie tych informacji, chyba że ujawnienia posiadanych przeze mnie informacji wymaga prawo.
Ustalę sposób wymiany informacji pomiędzy coachem, klientem i sponsorem.
Wyjaśnię wszystkim adeptom sztuki coachingowej wobec, których pełnię funkcję trenera obowiązującą politykę poufności informacji.
Zobowiązuję się do zawarcia z coachami stowarzyszonymi lub innymi osobami, którymi zarządzam, za wynagrodzeniem lub za darmo, z ramienia moich klientów lub ich sponsorów umów lub kontraktów, w których zobowiążą się oni do przestrzegania zapisów Części 2, Ustępu 4 Kodeksu Etycznego ICF dotyczących poufności i innych mających zastosowanie zapisów Kodeksu Etycznego ICF.
 

Część Trzecia: Zobowiązanie do przestrzegania Kodeksu Etycznego ICF
 

Jako profesjonalny coach ICF przyjmuję do wiadomości zasady etyczne i zgadzam się stosować je w kontaktach z klientami i sponsorami, coachami oraz innymi osobami. Zobowiązuję się postępować zgodnie z Kodeksem Etycznym ICF oraz w mojej praktyce coachingowej postępować zgodnie z wyznaczanymi przez niego standardami etycznymi. Jeśli w jakikolwiek sposób naruszę to zobowiązanie do przestrzegania zasad etycznych lub jakiekolwiek zapisy Kodeksu Etycznego ICF, zgadzam się, aby stowarzyszenie ICF według własnego uznania uznało mnie za to odpowiedzialnym/ą. Zgadzam się również, aby moja odpowiedzialność wobec stowarzyszenia ICF za jakiekolwiek naruszenie zasad mogła skutkować utratą członkostwa lub akredytacji.
 
Zatwierdzone przez Komisję Standardów i Etyki w dniu 30 października 2008 roku.
Zatwierdzone przez Zarząd ICF-u w dniu 18 grudnia 2008 roku.