LEADERSHIP Coaching & Mentoring

Istotą programów Leadership Coaching & Mentoring jest ich dopasowanie do indywidualnych potrzeb uczestnika, najczęściej osoby kluczowej dla organizacji. Zazwyczaj Indywidualne Programy CoachWise™ i składają się z dwóch głównych faz:

Faza Wstępna

Każdy uczestnik Indywidualnego Programu CoachWise™ powinien mieć prawo zweryfikować praktycznie skuteczność coachingu jako metody w jego konkretnym przypadku oraz relację z coachem. Klient bierze na siebie duże zobowiązanie i ma prawo „roztropnie” dobrać partnera do tego zadania/projektu. Również coach ma prawo podjęcia ostatecznej decyzji po zapoznaniu się z  sytuacją klienta. Faza Wstępna daje możliwość klientowi i coachowi weryfikacji rezultatów współpracy i ewentualnej zmiany coacha.

Faza Wstępna – to w najczęściej 2 pierwsze spotkania  – których celem jest:

  • doprecyzowanie rozumienia sytuacji dzisiejszej oraz celów uczestnika
  • określenie zasad oczekiwań i zasad pracy
  • sprawdzenie relacji Uczestnik – Coach

Faza Główna

Długość Fazy Głównej zależy od potrzeb i celów uczestnika.  Osią programu jest indywidualny coaching, który może być wzbogacany elementami doradztwa, mentoringu oraz innych wynikających z potrzeb.

Czas trwania, częstotliwość i długość spotkań jest każdorazowo dopasowywana do specyfiki programu oraz aktualnej warunków uczestnika. Najczęściej proponujemy 4 – 7  spotkań coachingowych w Fazie Głównej Programu.

Sesje trójstronne – to sesje z udziałem Bezpośredniego Przełożonego. Ich celem jest zaangażowanie Przełożonego w ustalenie celów rozwojowych.

W oparciu o nasze doświadczenie pracy z kadrą menedżerską prezentujemy propozycje obszarów coachingu wraz z przykładowymi zagadnieniami sesji  – prosimy traktować je bardziej  jako inspirację niż gotowy produkt; ostateczny kształt każdego z Programów indywidualnych powstanie w czasie Fazy Wstępnej