Reklamacje

Procedura Reklamacyjna

Firma CoachWise S.A. w trosce o zadowolenie Klientów z realizowanych usług szkoleniowych, gwarantuje rozpatrzenie wszystkich uwagi i zgłoszonych reklamacji zgodnie z poniższą procedurą.

Zależy nam na wysokim standardzie oferowanych usług i dalszym rozwoju. Dbając o jakość usług szkoleniowo — doradczych i obsługi Klienta możemy liczyć na zaufanie naszych Klientów i rekomendacje usług.

Każdy uczestnik (lub podmiot zamawiający) ma prawo do składania reklamacji dotyczących usług szkoleniowych w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia szkolenia.

 1. 1. Reklamacje usług szkoleniowych można zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym lub mailem, na tradycyjny lub elektroniczny adres firmy CoachWise S.A. .
 2. 2. Pismo zawierające reklamację powinno zawierać:
 • dane kontaktowe do uczestnika/ podmiotu, zgłaszającego reklamację, tj. minimum imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, telefon, e‑mail,
 • nazwę i datę usługi (imię i nazwisko trenera) wobec której zgłasza się zastrzeżenie,
 • przedmiot reklamacji – opis zgłoszonego problemu,
 • uzasadnienie reklamacji,
 • proponowany sposób rozwiązania sprawy — oczekiwania wobec firmy CoachWise S.A. , m.in:
 • bezpłatne dodatkowe materiały dydaktyczne, w wyniku niezadowolenia uczestników szkolenia oraz osób reprezentujących Klienta, bezpłatne powtórzenie szkolenia z innym trenerem, z zastrzeżeniem, że średnia (wszystkich uczestników szkolenia) ocen z danej usługi szkoleniowej jest niższa niż 6.0 w skali od 1 do 10 punktów uzyskanej z poszkoleniowej ankiety ewaluacyjnej, co pozwala uniknąć subiektywizacji ocen poszczególnych uczestników szkoleń.
 • zwrot kosztów usługi wyłącznie w przypadku niestawienia się trenera w dniu realizacji usługi bez wcześniejszego powiadomieniu uczestnika o zmianie terminu/ odwołaniu usługi drogą mailową lub telefoniczną.
 • 3. Zgłoszona reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu otrzymania przez firmę CoachWise S.A. informacji o powstałej nieprawidłowości, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych, czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu. Decyzja dotycząca reklamacji z ewentualną propozycją rekompensaty w przypadku, gdy reklamacja jest zasadna, zostanie przesłana składającemu reklamację pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
 • 4. Firma CoachWise S.A. zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja będzie wynikać z nieznajomości powyższych zasad.
 • 5.Pozostałe kwestie związane z reklamacją normowane są przez Kodeks Cywilny.