Dofinansowanie szkoleń CoachWise™

Programy szkoleniowe CoachWise™ wpisane są do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) i Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) z możliwością uzyskania dofinansowania z EFS.

CoachWise posiada Certyfikat SUS 2.0 oraz wpis do Bazy Usług Rozwojowych i Rejestru Instytucji Szkoleniowych, które umożliwią otrzymanie dofinansowania ze środków publicznych oraz funduszy unijnych. W ten sposób można pozyskać do 80% dofinansowania na prowadzone przez nas programy szkoleniowe.

Czym jest Europejski Fundusz Społeczny (EFS)?

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z pięciu głównych funduszy, poprzez które Unia Europejska wspiera rozwój społeczno-gospodarczy wszystkich krajów członkowskich. W Polsce środki z EFS będą wykorzystywane na dwóch poziomach: krajowym i regionalnym. Na poziomie krajowym funkcjonuje jeden Program Operacyjny – Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), który otrzymał 4,4 mld euro, co stanowi ok. 34% ogółu środków. Pozostałe ponad 66% środków zostało rozdzielone między 16 programów regionalnych.

Skąd można uzyskać dofinansowania na szkolenia CoachWiseTM

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) – LINK
 • Wojewódzki Urząd Pracy (WUP)
 • Powiatowy Urząd Pracy (PUP)
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) – LINK
 • Pożyczki na kształcenie – LINK

Czym jest Baza Usług Rozwojowych (BUR)?

To ogólnodostępna, bezpłatna baza informująca o ofertach usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (np. szkoleń, kursów zawodowych, mentoringu czy coachingu). Dzięki nim instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne.

Rodzaje dofinansowania w ramach Bazy Usług Rozwojowych

 • Podmiotowe Systemy Finansowania (nie obejmuje woj. mazowieckiego i pomorskiego) – LINK
 • Akademia Menadżera MŚP – LINK
 • Kompetencje dla sektorów – oferta dla przedsiębiorców – LINK

Kto może skorzystać z dofinansowania w ramach BUR?

Ze szkoleń oferowanych w Bazie Usług Rozwojowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego mogą skorzystać pracownicy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (do 250 pracowników):

 • Średnie przedsiębiorstwo – organizacja zatrudniająca mniej niż 250 pracowników, której roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro;
 • Małe przedsiębiorstwo – organizacja zatrudniająca mniej niż 50 pracowników, której roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro;
 • Mikroprzedsiębiorstwo – organizacja zatrudniająca mniej niż 10 pracowników, której roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro;
 • Jednoosobowa działalność

Lokalni Operatorzy zarządzający środkami unijnymi

Dofinansowanie na usługi rozwojowe jest dostępne u Operatorów PSF (Podmiotowy System Finansowania) wybranych w danym województwie. Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy dofinansowanie na usługi rozwojowe mogą pozyskać w ramach poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z dofinansowania do usługi rozwojowej zawartej w bazie,  zgłasza się do tzw. operatora, który jest odpowiedzialny za dystrybucję środków EFS w danym województwie.

Sposób dystrybucji dofinansowania

 • Refundacja poniesionych kosztów
 • Refundacja poniesionych kosztów z podpisaną wcześniej promesą
 • System kont przedpłaconych
 • System bonowy (oparty o system zaliczkowo – refundacyjny z wkładem własnym zgodnie z założeniami projektu)

Adresy Operatorów PSF w poszczególnych województwach

Dofinansowanie w woj. dolnośląskim – Link

Dofinansowanie w woj. kujawsko-pomorskim – Link

Dofinansowanie w woj. lubelskim – Link

Dofinansowanie w woj. lubuskim – Link

Dofinansowanie w woj. łódzkim – Link

Dofinansowanie w woj. małopolskim – Link

Dofinansowanie w woj. opolskim – Link

Dofinansowanie w woj. podkarpackim – Link

Dofinansowanie w woj. podlaskim – Link

Dofinansowanie w woj. śląskim – Link

Dofinansowanie w woj. świętokrzyskim – Link

Dofinansowanie w woj. warmińsko-mazurskim – Link

Dofinansowanie w woj. wielkopolskim – Link

Dofinansowanie w woj. zachodniopomorskim – Link

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

Mikroprzedsiębiorstwa (pracodawcy zatrudniający do 10 osób), ze środków KFS mogą uzyskać 100% dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego. W przypadku większych przedsiębiorstw możliwe jest dofinansowanie na poziomie 80%.

Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

Więcej informacji o KFS: LINK

Kto może skorzystać z dofinansowania w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)?

O dofinansowanie z KFS może ubiegać się każdy pracodawca, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą nie mogą skorzystać z tego rodzaju dofinansowania.

Czym jest Pożyczka na kształcenie?

Pożyczki na kształcenie są finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ukierunkowane na wsparcie kształcenia ustawicznego.

Pożyczkę można przeznaczyć na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.

Ta forma finansowania udziału w szkoleniu pozwala na uzyskanie do 25% dofinansowania (tj. umożenia 25% jego wartości).

Kto może skorzystać z dofinansowania w ramach Pożyczki na kształcenie?

Z pożyczki mogą skorzystać osoby pracujące (w ramach każdej formy zatrudnienia), jak i osoby samozatrudnione oraz niepracujące (bezrobotne, na urlopach wychowawczych itp.).

Pożyczkę otrzymają osoby, które posiadają zdolność do jej spłaty, tj. wykażą się odpowiednimi przychodami lub też które przedstawią odpowiednie zabezpieczenie pożyczki.

Nie ma żadnych dodatkowych warunków, np. związanych z miejscem zamieszkania, statusem na rynku pracy, wiekiem czy płcią.

Dofinansowaniu podlegają wszystkie szkolenia coachingowe,
mentoringowe, facylitacyjne i inne będące w ofercie CoachWise™.

SPRAWDŹ KALENDARZ SZKOLEŃ

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.

  Lucyna Biardzka
 Lucyna Biardzka
Koordynator ds. Szkoleń

kom. +48 605 836 084
l.biardzka@coachwise.org