Kluczowe Kompetencje

International Coach Federation

International Coaching Federation opracowało osiem podstawowych kompetencji coachingowych.

Mają one na celu wprowadzenie większej przejrzystości w rozumieniu umiejętności potrzebnych w zawodzie coacha. Kompetencje te oraz definicja coachingu ICF stały się podstawą do oceny wiedzy w teście Coach Knowledge Assessment (CKA). Kluczowe kompetencje,  Core Competencies (CC), zostały podzielone na cztery grupy. Żadna z grup i kompetencji nie jest priorytetowa. Wszystkie są niezbędne w wachlarzu umiejętności profesjonalnego coacha.

 • Założenia podstawowe
 • Współtworzenie relacji
 • Efektywne komunikowanie
 • Wspieranie uczenia się i rozwoju

A. Założenia podstawowe

1. Działa zgodnie z zasadami etyki

Definicja: Coach rozumie i stosuje w sposób spójny zasady etyki zawodu coacha oraz standardy coachingu.

 • Wykazuje się osobistą spójnością i uczciwością w kontaktach z klientami, sponsorami i właściwymi interesariuszami.
 • Jest uwrażliwiony na tożsamość, otoczenie, doświadczenie, wartości i poglądy klientów.
 • Używa odpowiedniego języka wyrażającego szacunek do klientów, sponsorów i istotnych interesariuszy.
 • Przestrzega Kodeksu Etycznego ICF i stoi na straży Kluczowych wartości ICF.
 • Zachowuje poufność informacji uzyskanych od klienta zgodnie z umowami zawartymi ze stronami oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego lub międzynarodowego
 • Jest świadomy różnic pomiędzy coachingiem, konsultingiem, psychoterapią oraz innymi formami wsparcia.
 • Kieruje klientów do innych specjalistów w razie potrzeby.

d) rozpoznaje, kiedy klient wymaga pomocy innego specjalisty i w razie konieczności kieruje tam klienta.

2. Wciela w życie postawę coachingową

Definicja: Coach przyjmuje irozwija w sobie otwartość, ciekawość, elastyczność oraz podejście
skoncentrowane na kliencie.

 • Uznaje, że klienci są odpowiedzialni za własne wybory.
 • Nieustannie doskonali się i rozwija jako coach.
 • Nieustannie praktykuje autorefleksję, aby doskonalić warsztat coacha.
 • Jest świadomy i otwarty na to, jaki wpływ ma kontekst i kwestie kulturowe na innych oraz na niego samego.
 • Wykorzystuje samoświadomość i intuicję z korzyścią dla klienta.
 • Rozwija i pielęgnuje umiejętność zarządzania swoimi emocjami.
 • Przygotowuje się do sesji zarówno mentalnie, jak i emocjonalnie.
 • W razie potrzeby zwraca się o pomoc z zewnątrz.

B. Współtworzenie relacji

3. Zawiera i realizuje ustalenia kontraktów

Definicja: Coach partneruje klientowi i pozostałym stronom coachingu w stworzeniu przejrzystego kontraktu dotyczącego relacji, procesu, planów oraz celów coachingu. Coach zawiera kontrakt zarówno na cały proces coachingowy, jak i na każdą sesję.

 • Wyjaśnia klientowi i innym pozostałym stronom coachingu, czym jest, a czym coaching nie jest oraz opisuje proces coachingowy.
 • Uzgadnia z klientem i pozostałymi stronami coachingu, co jest, a co nie jest właściwe w tej relacji, co wchodzi w skład usługi coachingowej oraz jaki jest zakres odpowiedzialności każdej ze stron.
 • Uzgadnia ogólne wytyczne i szczegóły dotyczące danej relacji coachingowej, takie jak kwestie organizacyjne, opłaty, terminy, czas trwania, zakończenie, poufność oraz ewentualne włączenie w proces innych osób.
 • Partneruje klientowi i właściwym pozostałym stronom coachingu w ustalaniu całościowego planu procesu coachingowego i jego celów.
 • Partneruje klientowi w sprawdzeniu dopasowania pomiędzy sobą, jako coachem a klientem.
 • Partneruje klientowi w zdefiniowaniu lub potwierdzeniu tego, co klient chce osiągnąć podczas sesji.
 • Partneruje klientowi w określeniu tego, czym klient potrzebuje się zająć lub co rozwiązać, aby osiągnąć wyznaczone cele sesji.
 • Partneruje klientowi w zdefiniowaniu lub potwierdzeniu miar sukcesu dla celów, które klient chce osiągnąć w ramach procesu coachingowego lub pojedynczej sesji.
 • Partneruje klientowi w zarządzaniu czasem podczas sesji oraz wyborze tego, na czym klient chce się podczas niej skupić.
 • Kontynuuje rozmowę w kierunku pożądanego przez klienta rezultatu, chyba że klient wskaże inaczej.
 • Partneruje klientowi w zakończeniu relacji coachingowej z należytym szacunkiem dla tego doświadczenia.

4. Buduje zaufanie i poczucie bezpieczeństwa

Definicja: Coach jest dla klienta partnerem w tworzeniu bezpiecznego, wspierającego środowiska, które
pozwala klientowi w pełni się otworzyć. Dba o to, żeby ich relacja opierała się na wzajemnym szacunku
i zaufaniu.

 • Dąży do zrozumienia klienta i bierze pod uwagę jego szeroki kontekst, który może obejmować jego tożsamość, środowisko, doświadczenia, wartości i przekonania.
 • Okazuje szacunek dla tożsamości, poglądów, stylu i języka klienta oraz dostosowuje do niego prowadzenie coachingu.
 • Uznaje i szanuje unikalne talenty, odkrycia oraz pracę klienta w ramach procesu coachingowego.
 • Okazuje wsparcie, empatię oraz troskę o klienta.
 • Uznaje i wspiera sposób, w jaki klient wyraża uczucia, spostrzeżenia, obawy, przekonania i sugestie.
 • Wykazuje się otwartością i transparentnością, które są przejawem wrażliwości i służą budowaniu zaufania w relacji z klientem.

5. Utrzymuje obecność

Definicja: Coach jest w pełni świadomy i obecny przy kliencie, przyjmuje styl otwarty, elastyczny, pewny
i ugruntowany.

 • Pozostaje skupiony, uważny, empatyczny oraz wrażliwy na klienta.
 • Wykazuje się ciekawością podczas procesu coachingowego.
 • Zarządza własnymi emocjami, by być obecnym przy kliencie.
 • Wykazuje pewność podczas pracy z silnymi emocjami klienta w trakcie procesu coachingowego.
 • Czuje się komfortowo pracując w sferze tego, co nieznane.
 • Tworzy lub daje przestrzeń na ciszę, zatrzymanie się lub refleksję.

C. Efektywne komunikowanie

6. Aktywnie słucha

Definicja: Coach skupia się na tym, co klient mówi i czego nie mówi, aby w pełni zrozumieć, co klient
przekazuje w kontekście siebie, jako systemu oraz wspiera go w wyrażaniu siebie.

 • Bierze pod uwagę kontekst klienta, jego tożsamość, środowisko, doświadczenia, wartości i przekonania, aby jak najlepiej zrozumieć to, co przekazuje klient.
 • Odzwierciedla lub podsumowuje wypowiedzi klienta, aby zapewnić jasność i zrozumienie.
 • Rozpoznaje, gdy pojawia się coś więcej niż klient komunikuje i pogłębia to.
 • Zauważa, akceptuje i dopytuje o emocje klienta, zmiany energii, sygnały niewerbalne lub inne zachowania.
 • Dopytuje o spójność słów, tonu głosu i mowy ciała, aby odkryć pełne znaczenie wypowiedzi klienta.
 • Zauważa tendencje w zachowaniach i emocjach klienta podczas sesji, po to aby wychwycić pojawiające się wątki i schematy.

7. Pobudza świadomość

Definicja: Coach ułatwia klientowi dokonywanie odkryć oraz wspiera proces uczenia się, korzystając
z narzędzi i technik takich jak mocne pytania, cisza, metafora i analogia.

 • Bierze pod uwagę doświadczenie klienta przy wyborze, co może być dla niego najbardziej użyteczne.
 • Zachęca klienta do podejmowania wyzwań jako sposób na pobudzenie świadomości lub wglądu.
 • Zadaje pytania na temat klienta, takie jak jego sposób myślenia, wartości, potrzeby, pragnienia i przekonania.
 • Zadaje pytania, które pomagają klientowi wykraczać poza dotychczasowe sposoby myślenia.
 • Zaprasza klienta do dzielenia się w większym stopniu tym, czego doświadcza w danym momencie.
 • Zauważa to, co działa podczas sesji, aby wzmocnić postępy klienta.
 • Dostosowuje własne podejście coachingowe do potrzeb klienta.
 • Pomaga klientowi rozpoznać czynniki, które wpływają na obecne i przyszłe schematy zachowań, myślenia i emocji.
 • Zaprasza klienta do generowania pomysłów, jak może pójść naprzód, co klient chce lub co może zrobić.
 • Wspiera klienta w zmianie perspektywy.
 • Dzieli się z klientem obserwacjami, odkryciami i odczuciami bez przywiązywania się do nich, jeśli mają one szansę przełożyć się na nowe wnioski klienta.

D. Wspieranie uczenia się i rozwoju

8. Ułatwia rozwój klienta

Definicja: Coach partneruje klientowi w przełożeniu tego, czego klient dowiedział się i co odkrył na działania; wspiera autonomię klienta w procesie coachingowym.

 • Pracuje z klientem nad integracją nowej świadomości, wglądów i wniosków z jego światopoglądem i zachowaniem.
 • Partneruje klientowi w projektowaniu celów, działań oraz miar postępu tak, aby wdrażać i poszerzać nowe wnioski.
 • Uznajei wspiera autonomię klienta w wyznaczaniu celów, działań oraz sposobów rozliczania się z nich.
 • Wspiera klienta w rozpoznawaniu potencjalnych rezultatów lub nauki z ustalonych działań.
 • Zaprasza klienta do refleksji nad dalszą drogą, wtym nad potrzebnymi zasobami, wsparciem oraz możliwymi przeszkodami.
 • Partneruje klientowi w podsumowywaniu odkryć i wglądów pojawiających się w trakcie sesji lub między nimi.
 • Świętuje postępy i sukcesy klienta.
 • Partneruje klientowi w zakończeniu sesji.

Oryginalna wersja Kluczowych Kompetencji – https://coachingfederation.org/core-competencies