Kluczowe kompetencje Facylitatora IAF


TWORZENIE RELACJI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM
  1. 1. Rozwijanie partnerstwa w pracy
    – Ustalaj wzajemne zobowiązania
    – Umawiaj się na zadania, cele, role i odpowiedzialność
    – Pokazuj wartości współpracy i procesów, takich jak np. współfacylitacja

2. Projektowanie i dostosowanie próśb klienta w celu zaspokojenia jego potrzeb
– Analizuj środowisko organizacji
– Diagnozuj potrzeby klienta
– Stwórz odpowiedni projekt do osiągnięcia zamierzonych celów i rezultatów
– Zdefiniuj wcześniej jakość usługi i rezultatów z klientem

3. Efektywne zarządzanie złożonymi z kilku sesji programami
– Zawrzyj kontrakt z klientem na zakres działań i celów
– Zaprojektuj plan sesji
– Prowadź sesje, które doprowadzą do efektywności program
– Oceń satysfakcję klienta na wszystkich stopniach projektu lub sesji


ODPOWIEDNIE PLANOWANIE PROCESÓW GRUPY

1. Wybieraj zrozumiałe metody I procesy, które:
– Sprzyjają otwartości i szanują różnorodności kulturowe, normy i odmienność klienta
– Angażują do udziału tych, którzy mają różne style nauki i myślenia
– Dążą do osiągnięcia wysokiej jakości usługi lub rezultatu spełniających potrzeby klienta

2. Zaplanuj czas i przygotuj miejsce, aby zabezpieczyć proces grupy
– Przygotuj fizyczne miejsce wspierające cel spotkania
– Zaplanuj efektywne wykorzystanie czasu
– Staraj się stworzyć efektywną atmosferę i dynamikę spotkania


TWORZENIE I UTRZYMANIE ATMOSFERY ZAANGAŻOWANIA

1. Wykazywanie efektywnego zaangażowania i interpersonalnych umiejętności komunikowania się
– Wprowadzaj różnorodne procesy aktywności
– Pokazuj efektywne umiejętności komunikacji werbalnej
– Pracuj nad porozumieniem z uczestnikami
– Praktykuj aktywne słuchanie
– Pokazuj umiejętność obserwacji i przekazuj informacje zwrotne uczestnikom

2. Poszanowanie i uznawanie różnorodności oraz zapewnienie włączenia uczestnika
– Pozytywnie zachęcaj wszystkich uczestników biorąc pod uwagę ich doświadczenie i poglądy
– Stwórz klimat bezpieczeństwa i zaufania
– Stwórz wszystkim uczestnikom grupy szanse na wykorzystanie jej różnorodności
– Szanuj świadomość kulturową i wrażliwość

3. Zarządzanie konfliktem w grupie
– Pomóż zidentyfikować, nazwać i zweryfikować ukryte hipotezy uczestników
– Rozpoznaj konflikt i jego rolę przy uczeniu się grupy
– Zapewnij bezpieczne środowisko w razie pojawienia się konfliktu
– Zarządzaj destrukcyjnymi zachowaniami w grupie
– Wspieraj grupę rozstrzygając konflikt

4. Wzbudzanie kreatywności grupy
– Angażuj uczestników reprezentujących wszystkie style nauki i myślenia
– Zachęcaj do kreatywnego myślenia
– Akceptuj wszystkie pomysły
– Używaj podejścia/sposobów, które najbardziej odpowiadają potrzebom i potencjale grupy
– Stymuluj i wykorzystuj energię grupy


PROWADZENIE GRUPY DO ODPOWIEDNICH I UŻYTECZNYCH REZULTATÓW

1. Prowadzenie grupy za pomocą zrozumiałych metod i procesów
– Wprowadź przejrzysty kontekst spotkania
– Aktywnie słuchaj, zadawaj pytania i rób podsumowania, żeby uzyskać celowość spotkania
– Identyfikuj styczne i przekieruj je na zadania
– Zarządzaj procesem małej i dużej grupy

2. Facylitowanie samoświadomości grupy w kierunku jej zadania
– Różnicuj tempo aktywności grupy stosownie do jej potrzeb (dynamika pracy grupowej)
– Zidentyfikuj informacje, których grupa potrzebuje oraz wydobywaj informacje i wnioski od grupy
– Pomóż grupie w syntezie wzorców, trendów, źródeł przyczyn, ram działania
– Wspieraj grupę we wnioskach płynących z jej doświadczeń

3. Prowadzenie grupy do konsensusu i pożądanych rezultatów
– Stosuj różnorodne podejścia w celu osiągnięcia konsensusu przez grupę
– Stosuj różnorodne podejścia do zaspokojenia celów grupy
– Adaptuj procesy do zmieniających się sytuacji i potrzeb grupy
– Identyfikuj postępy i informuj o nich grupę
– Sprzyjaj ukończeniu zadania


BUDOWANIE I UTRZYMYWANIE PROFESJONALNEJ WIEDZY

1. Utrzymywanie bazy wiedzy
– Bądź kompetentny z zakresu: zarządzania, systemów organizacyjnych i rozwoju, kształtowania grupy, psychologii i rozwiązywania konfliktów
– Pojmij dynamikę zmian
– Zrozum teorię myślenia I uczenia się osób dorosłych

2. Poznanie przekroju metod facylitacji
– Zrozum modele rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
– Zrozum różnorodne metody i techniki pracy z grupa
– Poznaj konsekwencje nieprawidłowego zastosowania metod dla grupy
– Odróżnij proces od zadania i treści merytorycznej
– Ucz się nowych procesów metod i modeli, żeby wspierać zmieniające się potrzeby Klienta

3. Utrzymywanie profesjonalnej postawy
– Angażuj się w ciągłe badania/uczenie się związane z przedmiotem naszego sektora usług
– Bądź na bieżąco z nowymi informacjami o naszej specjalizacji
– Praktykuj wyciąganie wniosków i uczenie się
– Buduj osobistą/własną znajomość branży i sieci
– Utrzymuj certyfikację


MODEL POZYTYWNEGO PROFESJONALNEGO PODEJŚCIA

1. Praktykowanie samooceny i samoświadomości
– Wyciągaj wnioski na podstawie zachowania i rezultatów
– Utrzymuj zgodność pomiędzy aktywnością a osobistymi i profesjonalnymi wartościami
– Dostosuj osobiste zachowania/style do refleksji nad potrzebami grupy
– Kultywuj zrozumienie indywidualnych wartości jednostki i ich potencjalny wpływ na pracę z klientem

2. Praca w prawdzie
– Wykaż zaufanie do grupy i jej perspektyw
– Podchodź do sytuacji w sposób autentyczny i z pozytywnym nastawieniem
– Opisz sytuacje tak, jak widzi ją facilitator i zapytaj o różne opinie.
– Wymodeluj profesjonalne granice i etykę (zgodnie z Oświadczeniem Wartości i Kodeksem Etyki)

3. Zaufanie do potencjału grupy i neutralności modelu
– Szanuj mądrość grupy
– Zachęcaj do zaufania w zdolności i doświadczenie innych
– Czuwaj nad minimalizowaniem wpływu na wyniki grupy
– Przyjmij obiektywne, nie zaś defensywne i nieosądzające nastawienie