Blog

Mentoring w CoachWise™

15 luty 2021

Coachwise - warsztaty | szkolenia | coaching

Mentoring CoachWise™ to sposób wspomagania osób i organizacji w osiąganiu celów biznesowych, w oparciu o potencjał Klienta z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia mentora.

Mentoring CoachWise™ jest formalnym, świadomie wdrażanym procesem wspierania rozwoju pracowników w organizacji, podczas którego kilka stron (Przedstawiciel organizacji, Mentor, Uczestnik), buduje celową i partnerską relację oraz funkcjonuje zgodnie z ustalonymi standardami.

Relacja ta opiera się na:

 • Umiejętności budowania autorytetu osobistego opartego o kompetencje lidera i mistrza
 • Wiedzy merytorycznej i praktycznym doświadczeniu mentora
 • Kompetencji integracji celów organizacji z potrzebami i celami Klienta

Mentoringiem i budowaniem zespołów mentorów zajmujemy się od ponad 3 lat – w tym okresie przeprowadziliśmy m.in. ponad 3000 osobogodzin mentoringu. Naszą wiedzę w tej dziedzinie pogłębialiśmy również dzięki członkostwu w International Mentoring Association oraz prowadzeniu polskiej edycji programu mentoringu przedsiębiorczości – Youth Business International.


Na podstawie naszych doświadczeń zdefiniowaliśmy Kategorie/Obszary CoachWise Mentoring™:

 • SPECJALISTYCZNY – budowanie  ściśle określonej umiejętności/kompetencji przy wsparciu eksperta z danej dziedziny
   
 • ROZWOJOWY – przygotowanie do funkcjonowania w nowej roli w organizacji:
  –    Wprowadzanie do Organizacji (On-boarding)
  –    Zarządzanie  Rozwojem w Organizacji (Succession Planning, Transition)
  –    Zarządzanie Talentami (Talent Management)
  –    Zarządzanie Projektami (Project Management)
   
 • STRATEGICZNY – przygotowanie do przejęcia odpowiedzialności za strategiczne role/funkcje w organizacji.

Organizacje wdrażające mentoring uzyskują:

•    Wspieranie kultury organizacji uczącej się
•    Lepsze zarządzanie wiedzą
•    Skuteczniejsze utrzymanie talentów i wprowadzanie nowych pracowników
•    Moderowany wewnętrznie i wspierany proces rozwoju zawodowego pracowników
•    Zapobieganie utracie wiedzy organizacyjnej i merytorycznej
•    Skuteczniejszy transfer praktycznych doświadczeń (dobrych i złych praktyk) pracowników z dłuższym stażem do młodszych pracowników.


Programy edukacyjne  Centrum Mentoringu CoachWise™ kierujemy do:

•    executive managerów, którzy są gotowi do skutecznego dzielenia się swoimi doświadczeniami i wiedzą strategiczną
•    managerów, którzy chcą wspierać rozwój przywódczy i merytoryczny w organizacji
•    managerów HR chcących tworzyć i monitorować programy  mentoringowe w organizacji lub być wewnętrznymi specjalistami w tej dziedzinie
•    ekspertów – osób posiadającym specyficzną wiedzę i doświadczenie w określonym obszarze.

Programy Mentoringu CoachWise™ spełniają standardy edukacyjne European Mentoring and Coaching Council (EMCC) oraz International Mentoring Association (godziny edukacyjne i Mentor Coaching) kwalifikujące do zdawania egzaminu akredytacyjnego EMCC na poziomie Practitioner.

Model Mentoringu CoachWise™

Metoda CoachWise™ opisuje dwa najważniejsze aspekty mentoringu: zarządzanie mentoringiem w organizacji oraz profesjonalne prowadzenie relacji mentoringowej.

Posługujemy się następującą definicją:

CoachWise Mentoring™ to sposób wspomagania osób i organizacji w osiąganiu celów biznesowych, w oparciu o potencjał Uczestnika z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia Mentora.

CoachWise Mentoring™ jest formalnym, świadomie wdrażanym procesem wspierania rozwoju pracowników w organizacji, podczas którego kilka stron (Przedstawiciel organizacji, Mentor, Uczestnik), buduje celową i partnerską relację oraz funkcjonuje zgodnie z ustalonymi standardami.

Tak rozumiany mentoring umożliwia systemowe wspomaganie procesu realizacji celu rozwojowego lub biznesowego Uczestnika poprzez świadome i umiejętne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem osoby bardziej doświadczonej – Mentora.

W procesie kształcenia zawodowego Mentorów opieramy się na modelu, który opisuje cztery aspekty mentoringu:


1. Zasady
Podstawa modelu opisuje zintegrowaną pełną zaangażowania postawę Mentora, to kim Mentor jest w relacji z klientem.
Umożliwia stworzenie bezpiecznego środowiska uczenia, a wtedy Klient jest w stanie przyjąć ekspertyzę od osoby nawiązującej taką dojrzałą i partnerską relację.

Opisujemy ją sześcioma zasadami: Zaufanie, Tworzenie, Obecność, Partnerstwo, „Tak, i” (Włączania), Odpowiedzialności


2. Umiejętności
Ta część opisuje cztery podstawowe obszary umiejętności, czyli to, co mentor robi podczas programu 

 • Katalizowanie – mobilizowanie uczestnika do kreowania własnych rozwiązań w oparciu o posiadane już kompetencje. Poprzez zadawanie pytań, aktywne słuchanie i odzwierciedlanie prowadzi do kompleksowego przemyślenia tematu lub zadania.
   
 • Opiniowanie-  komentowanie propozycji Uczestnika, dzielenie się swoim osądem, przekonaniem, opinią. W oparciu o te opinie Uczestnik buduje nowe rozwiązania lub poddaje je twórczej refleksji.
   
 • Doradzanie – proponowanie różnych możliwości rozwiązania dylematów lub sposobów postępowania w danej sytuacji w oparciu o wiedzę i doświadczenie Mentora
   
 • Wzmacnianie – takie wpływanie na uczestnika, że staje się mocniejszy emocjonalnie, odporniejszy na trudności. Mentor zwiększa wiare we własne siły, rozwija umiejętność dostrzegania swoich kompetencji i osiągnięć, motywuje do wysiłku.
  Szczególnie ważna jest tu umiejętność dobierania rodzaju wsparcia do samodzielności i wiedzy Uczestnika.  Wspieranie mentoringowe rozpoczynamy od katalizowania, które bazuje na rozwiązaniach Uczestnika. Dopiero w drugiej kolejności Mentor używa opiniowania lub doradzania, zawsze bez narzucania rozwiązań i przejmowania odpowiedzialności za wynik.


3. Mapa 
Mapa CoachWise™ opisuje przebieg następujących po sobie i powiązanych logicznie etapów.

W mentoringu możemy mieć do czynienia z procesem (mapą) w trzech niezależnych perspektywach:

 • Proces wdrożenia mentoringu w organizacji. To mapa z poziomu całej firmy – obejmująca cele, etapy, sposoby realizacji, pomiaru i ewaluacji wdrożenia mentoringu jako formalnej relacji rozwojowej dla pracowników firmy. Interesariuszami tego procesu są najczęściej zarządzający biznesem oraz zarządzający zasobami ludzkimi w firmie.
   
 • Mapa konkretnego programu mentoringowego – każdy program mentoringowy ma swój indywidualnie określony cel, kroki, sposoby pomiaru efektywności. Choć mapa tego procesu ma podobne etapy jak mapa wdrożenia mentoringu w organizacji, to jednak dotyczy zupełnie innego wymiaru i innych interesariuszy. Najczęściej udziałowcami tego procesu są, obok Mentora i Uczestnika, także przełożony Uczestnika i/lub przedstawiciel HR.
   
 • Mapa konkretnej sesji mentoringowej – opis podstawowych etapów przebiegu spotkania mentoringowego. Podobnie jak w opisanych powyżej sytuacjach – każda sesja ma określony cel, etapy do przejścia, zakończenie i ocenę skuteczności. Choć spotkania mogą mieć bardzo różny charakter  i będą na nich realizowane różne typy rozmów mentoringowych, to wszystko będzie spinało podejście i konsekwentna realizacja procesu przez Mentora.

4. Środowisko
Opisuje kontekst organizacyjny i osobisty Mentoringu. Zawiera składniki wewnętrznego i zewnętrznego otoczenia, na które Mentorzy muszą być uważni i uwzględniać je w czasie pracy. Są to zasoby Uczestnika i sposoby ich wykorzystania, strategie podejmowane w czasie realizacji planów.W tej części modelu  opisujemy też podejście do zbierania i wykorzystywania informacji.

W metodzie CoachWise™ umiejętność analizowania środowiska i jego wykorzystania we wspieraniu sukcesu Uczestnika jest przedmiotem ekspertyzy mentora, uczymy metod pracy analitycznej i syntetycznej budujących tę ekspertyzę.

Photo credit: pexels

Jeśli podobał Ci się artykuł udostępnij go: