Metodyka CoachWise Mentoring™

Czym jest mentoring CoachWise™?

Mentoring to sposób wspomagania osób i organizacji w osiąganiu celów biznesowych, w oparciu o naturalny potencjał Mentee z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia Mentora.

CoachWise Mentoring ™ jest formalnym, świadomie wdrażanym procesem wspierania rozwoju pracowników w organizacji, podczas którego kilka stron (Przedstawiciel organizacji, Mentor, Uczestnik) buduje celową i partnerską relację oraz funkcjonuje zgodnie z ustalonymi standardami.

Filary mentoringu wg CoachWise™

 • Umiejętności budowania autorytetu osobistego opartego na kompetencjach lidera i eksperta
 • Wiedza merytoryczna, praktyczne doświadczenie i dojrzałość osobista Mentora
 • Kompetencje integracji celów organizacji z potrzebami i celami Klienta (Mentee).

Dla kogo mentoring?

Programy mentoringowe zapewniające unikalny transfer wiedzy w organizacjach i budujące zaangażowanie pracownik, skierowane są do wszystkich grup w organizacji:

 • Top Executive
 • Executive managerów
 • Dyrektorów oddziałów firm, którzy są gotowi do skutecznego dzielenia się swoimi doświadczeniami i wiedzą strategiczną w roli mentora wewnętrznego 
 • Managerów
 • HRBP i ekspertów HR zwiększając ich kompetencje rozwijania pracowników
 • Ekspertów w organizacjach – osób posiadających specyficzną wiedzę i doświadczenie w określonym obszarze, które chcą dzielić się nią z innymi (peer-to-peer mentoring)
 • Mentorów zewnętrznych do wspierania przedsiębiorców i menedżerów w ramach projektów otwartych dostępnych na rynku.

Jakie są rodzaje mentoringu?

W projektach biznesowych można wyróżnić cztery główne typy mentoringu.

 • STRATEGICZNY – adresuje cele projektu mentoringowego oraz cele rozwojowe Mentee wynikające z jego roli w szerokiej perspektywie, z uwzględnieniem potrzeb organizacji. Przygotowuje do przejęcia odpowiedzialności za strategiczne funkcje i kompleksowego podejścia do celów rozwojowych i biznesowych.
 • MENEDŻERSKI – dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem bez narzucania rozwiązań w ramach pełnionej przez siebie roli, prowadzenie rozwoju odmienne od instruktażu czy treningu umiejętności (mentoring w roli menedżera).
 • SPECJALISTYCZNY – budowanie określonej umiejętności/kompetencji bądź praca nad określonym obszarem w ramach ekspertyzy Mentora; szczególnym rodzajem jest reverse mentoring  – proces, w którym  następuje odwrócenie tradycyjnych ról,  doświadczeni liderzy uczą się od młodych pracowników – „digital natives”.
 • ROZWOJOWY – wspieranie w rozumieniu i pełnieniu określonej roli w organizacji, często również wspieranie w rozwoju przywódczym oraz osiąganiu osobistej dojrzałości. 

Metoda CoachWise™

Metoda CoachWise™ opisuje dwa najważniejsze aspekty mentoringu: zarządzanie mentoringiem w organizacji oraz profesjonalne prowadzenie relacji mentoringowej.

Posługujemy się następującą definicją:

CoachWise Mentoring™  to sposób wspomagania osób i organizacji w osiąganiu celów biznesowych, w oparciu o potencjał Uczestnika z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia Mentora.

CoachWise Mentoring™ jest formalnym, świadomie wdrażanym procesem wspierania rozwoju pracowników w organizacji, podczas którego kilka stron (Przedstawiciel organizacji, Mentor, Uczestnik), buduje celową i partnerską relację oraz funkcjonuje zgodnie z ustalonymi standardami.

Tak rozumiany mentoring umożliwia systemowe wspomaganie procesu realizacji celu rozwojowego lub biznesowego Uczestnika poprzez świadome i umiejętne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem osoby bardziej doświadczonej – Mentora.

W procesie kształcenia zawodowego Mentorów opieramy się na modelu, który opisuje cztery aspekty mentoringu:


1. Zasady
Podstawa modelu opisuje zintegrowaną pełną zaangażowania postawę Mentora, to kim Mentor jest w relacji z klientem.
Umożliwia stworzenie bezpiecznego środowiska uczenia, a wtedy Klient jest w stanie przyjąć ekspertyzę od osoby nawiązującej taką dojrzałą i partnerską relację.

Opisujemy ją sześcioma zasadami: Zaufanie, Tworzenie, Obecność, Partnerstwo, „Tak, i” (Włączania), Odpowiedzialności


2. Umiejętności
Ta część opisuje cztery podstawowe obszary umiejętności, czyli to, co mentor robi podczas programu 

 • Katalizowanie – mobilizowanie uczestnika do kreowania własnych rozwiązań w oparciu o posiadane już kompetencje. Poprzez zadawanie pytań, aktywne słuchanie i odzwierciedlanie prowadzi do kompleksowego przemyślenia tematu lub zadania.
   
 • Opiniowanie-  komentowanie propozycji Uczestnika, dzielenie się swoim osądem, przekonaniem, opinią. W oparciu o te opinie Uczestnik buduje nowe rozwiązania lub poddaje je twórczej refleksji.
   
 • Doradzanie – proponowanie różnych możliwości rozwiązania dylematów lub sposobów postępowania w danej sytuacji w oparciu o wiedzę i doświadczenie Mentora
   
 • Wzmacnianie – takie wpływanie na uczestnika, że staje się mocniejszy emocjonalnie, odporniejszy na trudności. Mentor zwiększa wiare we własne siły, rozwija umiejętność dostrzegania swoich kompetencji i osiągnięć, motywuje do wysiłku.
  Szczególnie ważna jest tu umiejętność dobierania rodzaju wsparcia do samodzielności i wiedzy Uczestnika.  Wspieranie mentoringowe rozpoczynamy od katalizowania, które bazuje na rozwiązaniach Uczestnika. Dopiero w drugiej kolejności Mentor używa opiniowania lub doradzania, zawsze bez narzucania rozwiązań i przejmowania odpowiedzialności za wynik.


3. Mapa 
Mapa CoachWise™ opisuje przebieg następujących po sobie i powiązanych logicznie etapów.

W mentoringu możemy mieć do czynienia z procesem (mapą) w trzech niezależnych perspektywach:

 • Proces wdrożenia mentoringu w organizacji. To mapa z poziomu całej firmy – obejmująca cele, etapy, sposoby realizacji, pomiaru i ewaluacji wdrożenia mentoringu jako formalnej relacji rozwojowej dla pracowników firmy. Interesariuszami tego procesu są najczęściej zarządzający biznesem oraz zarządzający zasobami ludzkimi w firmie.
   
 • Mapa konkretnego programu mentoringowego – każdy program mentoringowy ma swój indywidualnie określony cel, kroki, sposoby pomiaru efektywności. Choć mapa tego procesu ma podobne etapy jak mapa wdrożenia mentoringu w organizacji, to jednak dotyczy zupełnie innego wymiaru i innych interesariuszy. Najczęściej udziałowcami tego procesu są, obok Mentora i Uczestnika, także przełożony Uczestnika i/lub przedstawiciel HR.
   
 • Mapa konkretnej sesji mentoringowej – opis podstawowych etapów przebiegu spotkania mentoringowego. Podobnie jak w opisanych powyżej sytuacjach – każda sesja ma określony cel, etapy do przejścia, zakończenie i ocenę skuteczności. Choć spotkania mogą mieć bardzo różny charakter  i będą na nich realizowane różne typy rozmów mentoringowych, to wszystko będzie spinało podejście i konsekwentna realizacja procesu przez Mentora.

4. Środowisko
Opisuje kontekst organizacyjny i osobisty Mentoringu. Zawiera składniki wewnętrznego i zewnętrznego otoczenia, na które Mentorzy muszą być uważni i uwzględniać je w czasie pracy. Są to zasoby Uczestnika i sposoby ich wykorzystania, strategie podejmowane w czasie realizacji planów.W tej części modelu  opisujemy też podejście do zbierania i wykorzystywania informacji.

W metodzie CoachWise™ umiejętność analizowania środowiska i jego wykorzystania we wspieraniu sukcesu Uczestnika jest przedmiotem ekspertyzy mentora, uczymy metod pracy analitycznej i syntetycznej budujących tę ekspertyzę.