Blog

Zespoły, grupy i społeczności – efektywne metody budowania i wspierania

12 maj 2022

Coachwise - warsztaty | szkolenia | coaching

Zespołowość

W szeroko pojętym biznesie coraz większą wagę odgrywają umiejętności współpracy. Odgrywają one istotną rolę w zespołach jednorodnych, projektowych, ale coraz częściej zwinnych, zadaniowych, powoływanych ad hoc, bez formalnych struktur. Mają również ogromne znaczenie w sferze prywatnej. Właśnie dlatego warto znać podstawowe informacje na ich temat. Co buduje zespołowość? Jak dobrać metody zwiększania zespołowości?

Zespół ds. Rozwoju – studium przypadku

Zespół Dyrektora ds. Rozwoju, Mateusza (260 osób, branża IT) został postawiony wobec możliwości gwałtownego wzrostu dzięki pozyskanemu nowemu dużemu klientowi oraz reorganizacji wewnętrznej. Gwałtowny oznaczało 100% samego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. Analizując potencjał zespołu Mateusz uznał, że zarówno technologicznie jak i kompetencyjnie zespół jest gotowy podjąć to wyzwanie, pod warunkiem zasadniczego wzmocnienia poziomu jego współdziałania i mobilizacji. Wspólnie z liderami poszczególnych departamentów zdecydowali się na wsparcie tego aspektu swojej działalności. Zespół zarządzający skorzystał z coachingu zespołowego, zaplanowano 5 spotkań zespołowych w odstępach ok. 2 miesięcy, poszczególni liderzy otrzymali dostęp do indywidualnego wsparcia w przeprowadzania zmian w swoich zespołach, całość interwencji koordynował bardzo doświadczony konsultant. 12 miesięcy później zespół składał się z ponad 500 osób, wartość dostarczana klientom spełniała wymogi ilościowe i jakościowe a zespoły były przygotowane na kolejne „opportunities”.

Kluczowe obszary zespołowości – TeamWise Model

Praca zespołowa, współdziałanie zależy od wielu czynników, zarówno twardych: zasoby, plany, harmonogramy, wynagrodzenia, jak i miękkich: nastroje, kompetencje, zasady. Jako mapę pomocną w ewaluacji i rozwoju zespołu warto użyć sprawdzonych modeli. Stawka w grze jest wysoka. W przypadku zespołu Mateusza zastosowaliśmy TeamWise Model, który opisuje 5 głównych obszarów wpływających na ducha i efektywność zespołów. Obszary modelu to:
– wizja i cele – doprecyzowane kierunki, pożądany stan, parametry
– strategie i plany – ogólne podejście, harmonogramy, podział ról i zadań
– zasady – przyjęte zwyczaje, procesy, procedury, metody
– relacje – życzliwość względem siebie, nastroje, kultura
– przywództwo – jako obszar kreujący, wpływający na powyższe cztery

W tym momencie od razu, musimy dokonać rozróżnienia przywódcy/przywódców od przywództwa:
Przywódcy to konkretni ludzie pełniący przywódcze role
Przywództwo to efekt współdziałania – zjawisko społeczne
Przywódcy wywierają wpływ na przywództwo, natomiast jakość przywództwakreuje przywódców – często poza-formalnych, przewodzących wiedzą, postawą, kompetencjami – dostarczaną wartością – w pewnym sensie „powszechnych”.

Proponowane metody rozwoju zespołów

Team coaching, facylitacja, szkolenie, warsztat dobrych praktyk.

Konstruując projekt wsparcia/interwencję zespołową warto jest rozważyć zastosowanie różnych metod. Pomocna w tym może być poniższa matryca dzieląca metody wsparcia w zależności od:
– ilości wiedzy do przekazania
– poziomu zaangażowania / przywództwa prowadzącego

metody rozwoju zespołów

Rozwój zespołu jest zdeterminowany rozwojem poszczególnych jego liderów. Konieczne jest również zaplanowanie dla nich indywidualnego wsparcia: coachingu, mentoringu, diagnostyki.

Chętnie podzielimy się dodatkowymi doświadczeniami, dobrymi praktykami.

Joanna Małachowska
Menedżer Zespołu ds. Klientów Korporacyjnych
Tel: +48 607 898 398
j.malachowska@coachwise.org

Joanna Kuźma
Koordynator ds. Projektów Rozwojowych
Tel: +48 697 880 006
j.kuzma@coachwise.org

Autor: Paweł Sopkowski

Jeśli podobał Ci się artykuł udostępnij go: