Regulamin – CoachWise™ Facilitation Essentials

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Po wpłynięciu Formularza Zgłoszenia w ciągu 24 godzin następuje potwierdzenie jego przyjęcia oraz zawarcie umowy z firmą CoachWise S.A.  
 • Osoby fizyczne zobowiązane są do dokonania płatności za szkolenie najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia. 
 • Organizacje delegujące pracowników na szkolenie zobowiązane są do dokonania płatności za szkolenie na podstawie faktury VAT wystawionej przez CoachWise S.A. po realizacji usługi.
 • Nr konta bankowego CoachWise S.A., na które należy dokonywać płatności: Santander Bank 14 1910 1048 2787 0368 9484 0001
 • Faktura VAT zostanie wystawiona w terminie do 7 dni od daty wpłynięcia środków na konto lub 7 dni od realizacji usługi.

Warunki ukończenia programu CoachWise™ FACILITATION Essentials:

 • Edycja realizowana online: uczestniczenie w  przynajmniej 11.5 godzinach warsztatów szkoleniowych (warsztat składa się z 13,5 godzin szkoleniowych).
 • Edycja realizowana stacjonarnie: uczestniczenie w  przynajmniej 11 godzinach warsztatów szkoleniowych (warsztat składa się z 13 godzin szkoleniowych).
 • Ponad dwugodzinna nieobecność na zajęciach jest równoznaczna z koniecznością powtórzenia programu. Rezerwacja miejsca w kolejnej edycji szkolenia możliwa jest

w przypadku wolnych miejsc, po dokonaniu dodatkowej opłaty 300 zł netto. 


Odwołanie udziału w szkoleniu:

 • Bezkosztowe odwołanie uczestnictwa w szkoleniu możliwe jest na podstawie pisemnie zgłoszonej informacji na email: szkolenia@coachwise.org najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem programu.
 • W przypadku odwołania uczestnictwa na mniej niż 21 dni lub nieobecności na szkoleniu, uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty należnej za uczestnictwo. Możliwe jest zgłoszenie udziału w zastępstwie innej osoby w ramach zawartej umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 • W przypadku odwołania uczestnictwa na mniej niż 21 dni lub nieobecności w szkoleniu, uczestnik będzie miał możliwość uczestniczenia w programie szkoleniowym w kolejnym, wolnym terminie po dokonaniu dodatkowej opłaty 300 PLN netto.

Warunki odwołania szkolenia

CoachWise S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, zaproponowania uczestnikowi alternatywnego terminu tego samego programu lub (w przypadkach losowych) zmiany prowadzących. W przypadku odwołania szkolenia CoachWise S.A. zwróci całość uprzednio wniesionych opłat.

Oświadczam, iż rozumiem i akceptuję powyższe warunki udziału w szkoleniu oraz upoważniam CoachWise S.A. do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. DataPodpis/pieczęć

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych CoachWise S.A. z siedzibą w Warszawie 02-607, przy ul. Jana Czeczota 31. 

Dane kontaktowe: (22) 848 05 51, e-mail: szkolenia@coachwise.org

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: kontakt@coachwise.org

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane w interesie publicznym (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 

2. mogą być powierzone wykonawcy, które będzie realizował zlecenie;

3. mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;

4. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji – do 5 lat. 

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu: 

1. prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania; lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

2. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez CoachWise S.A.

3. prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.